phân biệt iphone 5s gsm và cdma

  • Hướng dẫn kiểm tra iphone 5s GSM hay CDMA chính xác
    03:31PM 05/04/2014
    Cách nhận biết và phân biệt iPhone 5s GSM hay CDMA - Tại sao lại có 2 khái niệm iphone 5s GSM hay CDMA : về lý thuyết mạng GSM là mạng theo kỹ thuật cũ và tốt độ chậm hơn nhiều so với công ghệ mạng mới CDMA nhưng thật tế Việt Nam ta không dùng được mạng CDMA vì không có mà dùng...